Regulamin hurtowni internetowej cosmoshurt.pl

z dnia 01.07.2013r

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej cosmoshurt.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.cosmoshurt.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.H.U. "COSMOS" a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014r. poz 827)
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.cosmoshurt.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.cosmoshurt.pl, prowadzonej jest przez firmę P.P.H.U. "COSMOS" Stanisławów Mały 1 ,05-304 Stanisławów (nip:7140007796). Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) REGON: 430366219, prowadzonej prez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, regon: 430366219
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach hurtowni internetowej;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni internetowej.
2.5. Korzystanie ze hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozzila, Google Chrome, Opera, Safari. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
2.6. W celu korzystania z hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma P.P.H.U. "COSMOS" zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cosmoshurt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z hurtowni internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni internetowej jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. P.P.H.U. "COSMOS" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.P.H.U. "COSMOS" za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.P.H.U. "COSMOS".

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.P.H.U. "COSMOS".
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P.P.H.U. "COSMOS"
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.0. Klienci będą dokonywali zakupów w różnych cenach tego samego towaru. Najniższą możliwą cenę otrzymają klienci, którzy będą zamawiali towar w dużych ilościach, najczęściej w opakowaniach zbiorczych tzn. w kartonach. Trochę wyższą cenę zapłacą klienci dokonujący zamówień sporadycznie, w małych ilościach. Oczywiście w każdym momencie można przejść na inny poziom cen, w zależności od rozwoju współpracy. Przy każdym towarze dla ułatwienia jest podana informacja dotycząca opakowania zbiorczego. Wstępnie każdy klient, który dokona rejestracji, otrzyma podstawowy poziom cen, gdyż nie można z góry założyć w jakich ilościach będzie dokonywał zakupów. W przypadku zamówień częstych w dużych ilościach, poziom cen zostanie obniżony przy następnych zamówieniach. 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.cosmoshurt.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) przewidywanego czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.H.U. "COSMOS" Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki; b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta; c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy GLS oraz InPost.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cosmoshurt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Klienta).

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego  ING Bank Śląski  09105018941000009094816593,
b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
c.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika Poczty Polskiej,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Sukiennik Andrzej
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "COSMOS" Stanisławów Mały,
05-304 Stanisławów
tel: 691-381-170
e-mail: biuro@cosmoshurt.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
7.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6. Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 7 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej Dostawcy (Naszej Hurtowni), pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy kurierskiej. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po 7 dniach od złożenia zamówienia zostanie obciążony kwotą 10% od wartości zamówienia. Kara ta jest kosztem manipulacyjnym ponownego wrzucenia towaru na stan magazynowy oraz innymi kosztami związanymi z przygotowaniem i obsługą anulowanego zamówienia. W przypadkach, gdy klient nie odbierze zamówionej przesyłki pobraniowej, będzie obciążony kosztami transportu w obie strony tj. do klienta i z powrotem do siedziby Naszej hurtowni, oraz kosztami manipulacyjnymi w wysokości 10% od wartości złożonego zamówienia. (Koszty manipulacyjne są to koszty na które składa się: czas przygotowania paczki, zużycie materiałów transportowych, czas wystawiania faktury, paragonów, oraz wszelkie inne czynności które składają się na opracowanie całego zamówienia od momentu przyjęcia go do realizacji do momentu przekazania kurierowi, a także koszty ponownego rozpakowania paczki i przyjęcia na magazyn, a także koszty zablokowania towaru). 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Produkty podlegają jedynie reklamacji w przypadku wadliwego produktu.

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy nie później niż do 7 dni od daty odbioru przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć opis wady.
Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.  
Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy, nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar do przedstawicielstwa firmy. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady. 
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon, które stanowią jedyną podstawę gwarancji. 
Na podjecie decyzji i poinformowanie Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji Firma "COSMOS" ma 14 dni.

IX. Postanowienia końcowe

10.1 P.P.H.U. "COSMOS" jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. P.P.H.U. "COSMOS" nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.H.U. "COSMOS" a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami

 

cosmoshurt.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel: 691-381-170

e-mail: biuro@cosmoshurt.pl

(pon-pt w godz. 8.00 - 16.00)